Vicky

23.05.2023 – Nachtrag vom 05.05.2023 – Unter Hunde – Zuchthunde – Vicky – Vicky 2023

Brax

23.05.2023 – Nachtrag vom 09.04.2023 – Unter Hunde – Rentnerhunde – Brax – Brax 2023

Urte

23.05.2023 – Nachtrag vom 11.04.2023 – Unter Hunde – Zuchthunde – Urte – Urte 2023

Anouk

23.05.2023 – Nachtrag vom 01.03.2023 – Unter Hunde – Rentnerhunde – Anouk – Anouk 2023

Vicky

10.02.2023 – Nachtrag Fotos vom 04.02.2023 – Unter Hunde – Junghunde – Vicky – Vicky 2023

Vicky

09.02.2023 – Nachtrag vom 02.02.2023 – Unter Hunde – Junghunde – Vicky – Vicky 2023

Urte

09.02.2023 – Nachtrag vom 01.02.2023 – Unter Hunde – Junghunde – Urte – Urte 2023

Thora

09.02.2023 – Nachtrag vom 24.01.2023 – Unter Hunde – Rentnerhunde – Thora – Thora 2023

Dex

21.01.2023 – Fotonachtrag vom 19.01.2023 – Unter Hunde – Zuchthunde – Dex – Dex 2023